Teenused

  • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja planeerimine

Rehabilitatsiooniplaani koostamise käigus valmib rehabilitatsiooniplaan. See on kliendi ja/või tema esindaja aktiivsel osalemisel koostatud kirjalik dokument, mis sisaldab endas kliendi ja spetsialistide koostöö tulemusena püstitatud kliendile olulist eesmärki, erinevate eriala spetsialistide hinnanguid ja soovitusi lähtuvalt kliendi eesmärgist. Rehabilitatsiooniplaani koostamise raames valmib tegevuskava, mis sisaldab nii rehabilitatsiooniteenuse raames kui ka väljaspool seda planeeritavaid tegevusi (teenuseid) kliendi eesmärgi saavutamiseks. Rehabilitatsiooniplaani kehtivus täiskasvanutel on maksimaalselt viis aastat ja lastel kolm aastat.


  • Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine

Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine toimub kliendi ja/või tema esindaja ning rehabilitatsioonimeeskonna liikme vahel. Arutletakse, kuidas rehabilitatsiooniplaanis püstitatud eesmärke täita, mida oleks vaja eesmärkides täiendada ning milliseid võimalusi asutus eesmärkide saavutamiseks suudab pakkuda.


  • Füsioterapeudi teenus (individuaalne ja grupinõustamine, erinevad protseduurid)

Füsioteraapia teenuste eesmärgiks on individuaalse, pere- või grupitöö teenuste pakkumise kaudu võimalike tervisekahjustuste ennetamine, liigeste liikuvusulatuse ning lihaste jõu ja vastupidavuse säilitamine ning valu leevendamine. Füsioterapeudi teenus koosneb füsioterapeutilisest nõustamisest (kliendile ja vajadusel tema lähedastele funktsioonihäire iseloomu selgitamine, töö-, õpi-, kodu – või vabaaja keskkonna kohandamine, abivahendite soovitamine ja nende kasutamine) ja füsioterapeutilisest sekkumisest (mis on suunatud kliendi funktsionaalsele treeningule) lähtuvalt kliendi poolt püstitatud eesmärgist.


  • Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne, pere- ja grupinõustamine)

Sotsiaalnõustamise eesmärgiks on individuaalse, pere- või grupinõustamise kaudu kujundada, soodustada või taastada isikute iseseisvat psühhosotsiaalset toimetulekuvõimet ning vajadusel toetada neid sotsiaalsete probleemide lahendamisel. Sotsiaalnõustamise kaudu aitab sotsiaaltöötaja kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke ressursse. Sotsiaaltöötaja teavitab klienti/ kliente ja tema lähedasi võimalustest ning toetab kliendi sotsiaalsete toimetulekuoskuste arengut.

  • Eripedagoogi teenus (individuaalne, pere- ja grupinõustamine)

Eripedagoogi teenuste eesmärgiks on individuaalse, pere- või grupinõustamise kaudu toetada noorte ning täiskasvanute igakülgset arengut ning soodustada nende ühiskonda kaasamist. Tegevused keskenduvad oskuste arendamisele ning iseseisva toimetulekuoskuste omandamisele. Teenuse raames õpetatakse sotsiaalseid oskusi ning eneseteeninduse oskusi, määratletakse arenemise- ja õppimisvõimalused ning vajadusel seostatakse need töökohtade või haridusasutustega.


  • Psühholoogi teenus  (individuaalne, pere- ja grupinõustamine)

Psühholoogi teenuste eesmärgiks on individuaalse, pere- või grupinõustamise kaudu toetada kliendi potentsiaali ja valmisolekut töötamiseks, õppeks või ümberõppeks ning võimalikult iseseisvat toimetulekut. Laste psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine ja arengu toetamine koostöös lapse võrgustikuliikmetega (lapsevanemate, õpetajate jt) ning teiste eriala spetsialistidega. Teenuste raames teadvustatakse klienti/ kliente probleemsetest valdkondadest, inforneeritakse nende mõjust inimes(t)ele ja analüüsitakse olukorda, õpetatakse toimetulekut stabiliseerivaid ja parandavaid võtteid, jälgitakse ja kinnistatakse muudatusi.


  • Logopeedi teenus  (individuaalne, pere- ja grupinõustamine)

Logopeedi teenuste eesmärgiks on individuaalse, pere- või grupinõustamise kaudu korrigeerida kliendi/ klientide kõne- ja keeleprobleeme, kirjutamise- ja lugemisoskust ning soodustada kõnepuudega inimese integreerumist täisväärtusliku liikmena sotsiaalsesse keskkonda. Logopeedi teenuse raames arendatakse, taastatakse, säilitatakse või õpetatakse alternatiivseid suhtlemisvahendeid klien(ti)dile ning vajadusel nende suhtluspartneritele toimetuleku tagamiseks.


  • Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine

Rehabilitatsiooniplaan koostatakse tavaliselt mitmeteks aastateks, kuid kliendi vajadused ja tervislik seisnud ja kindlate teenuste saamise vajalikkus võib selle aja jooksul suuresti muutuda. Vajadusel täiendame inimeste rehabilitatsiooniplaani koos  kliendi ja/või tema esindajaga ja eriala spetsialistiga, kelle teenust kliendil võiks vaja minna. Hinnangu koostamise tulemusena täiendame ka rehabilitatsiooniteenuse tegevuskava.

 

NB! Osutame kõiki rehabilitatsiooniteenuseid vajadusel ka kliendi kodus!

L. M. Füsioteraapia OÜ          Tel: 7 333 113; 56 284 154 
E-post: rehabilitatsioon@gmail.com; lmfysiot@gmail.com