Psühholoogi teenuste eesmärgiks on individuaalse, pere- või grupinõustamise kaudu toetada kliendi potentsiaali ja valmisolekut töötamiseks, õppeks või ümberõppeks ning võimalikult iseseisvat toimetulekut. Laste psühholoogilise nõustamise eesmärgiks on lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine ja arengu toetamine koostöös lapse võrgustikuliikmetega (lapsevanemate, õpetajate jt) ning teiste eriala spetsialistidega. Teenuste raames teadvustatakse klienti/ kliente probleemsetest valdkondadest, informeeritakse nende mõjust inimes(t)ele ja analüüsitakse olukorda, õpetatakse toimetulekut stabiliseerivaid ja parandavaid võtteid, jälgitakse ja kinnistatakse muudatusi.