Kliendi teenusele tuleku hindamislehtede analüüs

Kokkuvõtte periood: aprill 2013 – juuli 2013

Kliente: n=56


Teenuse eesmärk

Koostöös spetsialistiga püstitatud teenusele tuleku eesmärkidest selgub, et kokkuvõtvalt kolmest eesmärgist olid tähtsaimad kliendi püstitatud eesmärgid sotsiaalse toimetuleku toetamine (23,6%), emotsionaalse toimetuleku toetamine (19,5%), ning funktsionaalse toimetuleku toetamine (17,9%) (Joonis 1).

Joonis 1 


Tähtsuse järgi jaotusid aga kliendi eesmärgid järgnevalt:

 • Oluliseimate (esmaste) kliendi toimetulekut parandavate eesmärkidena toodi välja erinevate valusündroomide vähendamine (30,4%), üldise funktsionaalse võimekuse parandamine (23,2%) ja liigesliikuvuse parandamine (21,4%).
 • Teisaste eesmärkidena olid tähtsaimad emotsionaalse toimetuleku parandamine (39,1%) ning sotsiaalse toimetuleku toetamine. (37%).
 • Ka kolmandate eesmärkidena tõusid esile sotsiaalse ning emotsionaalse toimetuleku vajaduse parandamine ning kõnearengu toetamine (1,8%). 

Eesmärke toetavad tegevused

Eesmärkide saavutamiseks planeeriti järgnevaid toetavaid tegevusi:  

 • esmaste eesmärkide saavutamiseks füsioteraapia (42,6%), ravivõimlemine veekeskkonnas (24,3%) ning samuti märgiti massaaži vajalikkust (14,8%).
 • Teisaste eesmärkide saavutamiseks vajati sotsiaaltöötaja (20,6%) ning psühholoogi (25,4%) konsultatsiooni ning 15,9% klientidest tõi välja nõustamise/vestluse olulisuse spetsialistiga. Samuti vajas 17,5% klientidest teisaste eesmärkide saavutamiseks füsioterapeudi konsultatsiooni. 
 • Kolmandate eesmärkide saavutamiseks vajati samuti sotsiaalnõustamist (29%) ning nõustamist sotsiaalse aktiivsuse tõstmiseks (29%).

Pakutud teenuste tulemused

Lähtuvalt püsitatud eemärkidest ning toetavate tegevuste tulemusel olid kokkuvõtvalt teenuste tulemused järgmised (Joonis 2):

 

 Joonis 2


Tähtsuse järgi jaotusid aga kliendi tulemused järgnevalt:

 • esmaste eesmärkide tulemuste alusel oli klientide subjektiivsel hinnangul pärast pakutud teenuseid funktsionaalne võimekus paranenud 62,5% inimestest. Samuti tõi 14,5% klientidest välja emotsionaalse toimetuleku paranemise. 4% klientidest ei näinud enda esmaste eesmärkide saavutamises muutust ning 2,1% tundis, et enesetunne halvenes;
 • teisaste eemärkide tulemuste alusel oli klientide emotsionaalne toimetulek paranenud 46,7%-l klientides. 26,7% klientidest hindasid paranenuks enda sotsiaalset toimetulekut, 16,7% tundsid funktsionaalse võimekuse paranemist ning 10% klientidest ei näinud pakutud teenuste tulemustes muutust varasema seisuga;
 • kolmandate eesmärkide tulemuste alusel oli 50% klientidest paranenud sotsiaalne toimetulek, 28,6% paranenud funktsionaalne võimekus ning 14,3% emotsionaalne toimetulek. 

Planeeritud edasised tegevused

Edasised tegevused planeeriti kokkuvõtvalt klientidele järgnevalt (Joonis 3):  

Joonis 3

Tähtsuse järgi jaotusid aga planeeritavad edasised tegevused järgnevalt:

 • esmaste tulemuste hoidmiseks ning arendamiseks oli sobilik spetsialistiga koostöös valminud individuaalse koduprogrammi jätkamine (84,2%). Samuti oli 10,5%-l klientidest vajalik suunamine kliendi kodukoha lähedal asuva vastava spetsialisti konsultatsioonile;
 • teisaste tulemuste hoidmiseks ning arendamiseks vajas 40% klientidest kodukoha lähedal asuva vastava spetsialisti konsultatsiooni, 35%-le klientidest planeeriti individuaalse koduprogrammi jätkamine, 20%-l klientidest osutus vajalikuks planeerida sotsiaalseid tegevusi ka kodukoha läheduses ning 5%-le oli vajalik kohandada tulevikus abivahendeid;
 • kolmandate tulemuste hoidmiseks ning arendamiseks oli vajalik koduprogrammi jätkamine (33,3%) ning kodukohas sotsiaalse tegevusega jätkamine. Samuti vajas 25% klientidest ka edaspidi vastava spetsialisti konsultatsioone.

Kokkuvõte

Antud hindamislehtede kasutamisel on leitud, et tutvustamist vajavad punktid ja eesmärgistamine on klientide enesemääratluse õigust soodustanud ning nii on kõigile tutvustatud ka enne teenuse algust asutusega ja klientidega seonduvat.

Analüüsist selgub, et teenusele tullakse enam just erinevate valusündroomide tõttu, mis vähendab omakorda funktsionaalset võimekust ning seeläbi langeb ka kliendi emotsionaalne seisund ning sotsiaalne toimetulek. Seega olid pakutavad teenused ning tegevused suunatud just nende probleemide lahendamisele. Ka inimesed ise hindavad, et antud eesmärgid ja nendele vastavad tegevused on andnud nende elukvaliteedile lisandväärtust ning parandanud nende toimetulekut. 

Pakutud teenuste tulemuslikkuse analüüsist selgub, et tänu pakutud teenustele paranes klientide enda subjektiivsel hinnangul just funktsionaalne ning emotsionaalne toimetulek ja tänu sellele paranes ka sotsiaalne toimetulek, suudeti paremini end integreerida ühiskonda ning tänu sellel tõusis kliendi enda hinnangul ka nende elukvaliteet. Samuti tõusis tänu nõustamisele ning suunamisele  kliendi motivatsioon sotsiaalse aktiivsuse tõstmiseks ka kodukoha läheduses. Veel paranes kliendi motivatsioon iseseisvalt jätkata koduprogrammiga, paranes teadlikkus enda terviseprobleemist. Vajadusel leiti võimalus suunata klient kodukoha läheduses asuva spetsialisti konsultatsioonile, et tagada teenuste maksimaalne kestev mõju.

Analüüsi tulemusel 92% protsendil klientidest toimetulek ja funktsionaalne võimekus paranes. 1% inimesi hindastest hindas, et teenuste lõppedes nende enesetunne halvenes ning 7% hindas pärast teenuse lõppemist, et nende seisund püsis muutusteta. 

Antud analüüsi tulemusel hindame, et meie teenustest on klientidel kasu olnud ning lisaks sellele oleme suutnud paljusid abivajajaid integreerida paremini ka ühiskonda, mistõttu on kindlasti meie asutuse töö tulemus ka kollektiivsel tasemel kasutegur ühiskonnale olemas. 

Hindamislehtede analüüsi kokkuvõtteks selgub, et teenuse saajate elukvaliteet tõusis nii nende endi kui ka spetsialistide hinnangul ning seeläbi hindame ka asutuse lisandväärtuse andmist nii teenuse saajatele kui ka kogu ühiskonnale väga heaks. 

  L.M.Füsioteraapia OÜ             Tel: 7 333 113; 56 284 154             E-post: rehabilitatsioon@gmail.com; lmfysiot@gmail.com