Meie peamised kvaliteedialased põhimõtted/eesmärgid on järgmised:

 • Kindlustada Sotsiaalkindlustusameti suuniste jälgimine ja vastavasisuline normatiivdokumentide, metoodiliste materjalide ja finantsreeglistiku jälgimine ja järgimine
 • Tagada klientide jm huvipoolte soovide ja vajadustega arvestamine ning nende otstarbekas täitmine
 • Tagada teenuste osutamisel kvaliteet ja eesmärgipärasus, millest on kasu nii indiviidile kui ka ühiskonnale
 • Arendada asutuse töötajate oskusi ja tõsta nende teadlikkust, kompetentsi ja motivatsiooni
 • Tagada kvaliteedisüsteemi toimimine vastavalt Equass kvaliteedistandardi nõuetele ning juhtimissüsteemi pidev arendamine

Meie väärtused:

Missioon: Toetame inimest rahuldust pakkuva töö- ja igapäevaelu saavutamisel.
Visioon: Oleme kvaliteetset ja kliendikeskset sotsiaalteenust pakkuv asutus.

Põhiväärtused:                                                                                               

 • Me väärtustame inimest, tema eripärasid ja autonoomiat.
 • Me peame oluliseks eesmärgistatud tegevust ning pidevat arengut.
 • Me austame teiste ja enda aega, me ei raiska seda.
 • Me märkame, kuulame, toetame ja tunnustame üksteist.

Meie eetikapõhimõtted:


 • Väärikus – nii enda, kolleegide kui klientide suhtes. Spetsialist on tolerantne, väärtustab  oma kliente ja partnereid.
 • Austus– on eelduseks usaldusele, sellest tulenevalt käitub spetsialist kliendi suhtes eetiliselt, vastutustundlikult  ja konfidentsiaalselt.
 • Õiglus– kliendi tegevusvõimele hinnangute andmisel on spetsialist objektiivne ja erapooletu.
 • Iseseisvus– spetsialistil on õigus veendumustele ja väärtushinnangutele.
 • Konfidentsiaalsus- Spetsialisti kohuseks on hoida klientide isiklike andmete konfidentsiaalsust ning kutsesaladust, sealhulgas informatsiooni, mida ta on saanud administratiivse või töövälise tegevuse käigus. Kutsesaladuse hoidmise nõude ei kehti järgmistel juhtudel:
   • kui klient on andnud info jagamiseks kirjaliku nõusoleku
   • kui on vajalik lähedase/ sugulase teavitamine kliendi enda huvides
   • kui on andmed alaealise väärkohtlemise kohta.
 • Spetsialisti isiklik vastutus- Igal rehabilitatsioonispetsialistil peab olema vastav erialane kvalifikatsioon ning peab pidevalt täiendama oma erialateadmisi, et tagada kliendile parim võimalik teenus.
 • Vastutus kolleegide ja ühiskonna ees- Spetsialist ei tohi halvustada oma kolleegi ja tema kutsealast tegevust ning spetsialist ei tohi propageerida teraapilisi protseduure, mis pole veel leidnud küllaldast teaduslikku toetust.

L. M. Füsioteraapia OÜ          Tel: 7 333 113; 56 284 154 
E-post: rehabilitatsioon@gmail.com; lmfysiot@gmail.com