Kliendi õigused

 1. Saada professionaalset ja kvaliteetset teenust.
 2. Kliendikesksele lähenemisele, st õigus kliendi eelistustega arvestamisele hindamise protsessis ja rehabiliteerimise tegevuskava koostamise protsessis.
 3. Kliendi inimväärikus on puutumatu, spetsialistid austavad ja kaitsevad seda. Kliendil on õigus isikuvabadusele ja turvalisusele.
 4. Kliendil on õigus oma isikuandmete kaitsele, sõnavabadusele ja mitte diskrimineerimisele
 5. Kliendil on õigus enesemääratlusele. Igaüks võib vabalt otsustada oma tegevuse üle ilma valise surveta (nii poliitilist, majanduslikku, sotsiaalset kui ka kultuurilise arengut arvestades).
 6. Igal kliendil on õigus tutvuda asutuses mis tahes kandjal säilitatavate dokumentidega oma tervise kohta.
 7. Igal kliendil on õigus pöörduda kaebuse või ettepanekuga asutuse juhtkonna poole.
 8. Kliendil on õigus saada informatsiooni:
  • Teenuse liikidest ja võimalustest laiemas plaanis
  • Konkreetse asutuse poolt pakutavate teenuste alaliikidest
  • Mahtudest, hindadest, eesmärkidest
  • Järjekordadest
  • Teenuse osutajatest
  • Võimalikest asutustest, kust saada abi.

Kliendi kohustused

 1. Teha koostööd rehabilitatsioonispetsialisti või –spetsialistidega.
 2. Avaldada rehabilitatsioonispetsialistile enda kohta infot, mis on vajalik teenuse kvaliteetseks osutamiseks ning ei ole vastuolus isikuandmete kaitse seaduses (RTI 2003, 26, 158/ RTI 2004, 30, 208) kehtestatud nõuetega.
 3. Pidada kinni rehabilitatsioonispetsialisti(de)ga tehtud kokkulepetest ja informeeride teenuse osutajat kokkulepetest kinnipidamist takistavatest asjaoludest.
 4. Klient on kohustatud teatama oma protseduurist loobumisest ette teatama vähemalt 24 tundi, vastasel juhul teenuste osutamise järjekord annulleeritakse.
 5. Klient kohustub tulema protseduuridele õigeaegselt, koos vajaliku dokumentatsiooniga.
 6. Alkoholi- ja narkojoobes kliente on õigus asutusel mitte teenindada.

L. M. Füsioteraapia OÜ          Tel: 7 333 113; 56 284 154 
E-post: rehabilitatsioon@gmail.com; lmfysiot@gmail.com